5 | Kololani m’Munda

Gawani


Pamene talalikira uthenga wabwino ndikuphunzitsa okhulupirira atsopano, ndi nthawi yoti tiwakhonzekeretse okhulupirira atsopano kuti akhale mpingo. Mpingo umakhala ndi anthu omwe ndi ziwalo ndipo amasonkhana pamodzi kuti amve ulaliki wa baibulo. Mpingowo umachita ubatizo ndi mgonero wa ambuye ndipo umatsogozedwa ndi abusa ndi atumiki.

After we have preached the gospel and discipled new believers, it is time to organize the new believers into a church. A church consists of member that assemble together for biblical preaching. It practices baptism and the Lord’s Supper and is led by pastors and deacons.