Pewani kusilira/Abstain from Lusting

Gawani

Mateyu 5:27-30 kuzitukumula, ulesi, kukonda ndalama ndi mayesero opezeka paliponse pakati abusa omwe akusamalira nkhosa za mulungu. Kusilira ndi yesero lomwe ndi loopsa pa onse. Chifukwa chiyani zili choncho? Ndikovuta kubwerera kuvutoli ndi kukhalabe m’busa oyang’anira nkhosa za mulungu. M’busa akalephera mbali imeneyi amakhala osayenera kukhalanso m’busa wa nkhosa za mulungu kwa moyo wake wonse. Yesu ananena kuti, munamva kuti “usachite chigololo koma ndikuuza kuti yense amene ayang’ana mzimayi ndi kumusilira wachita naye kale chigololo.” Yesu akukhwimitsa malamulo a mulungu poyankhula zimenezi. Iye achita izi chifukwa amalabadira zomwe zili mumtima mwathu. Ngati uyang’ana mzimayi ndi kumusilira wachita naye kale chigololo. Yesu akufuna ife kuti timvetse bwino komwe kuli vuto, ndipo vuto ndi mtima wathu. Ntchito iliyonse imene imachitika imayamba ndi khumbo lochokera mumtima. Tiyenera kukhala atcheru ndi osamalisa ndi zokhumba za mtima wathu pamene tikuyang’anira nkhosa za mulungu.   
 

Mathew 5:27-30 Pride, laziness, love of money are common temptations that pastors who are shepherding God’s flock have. But lusting is the most dangerous temptation of them all. Why is that? It is almost impossible to recover from it and remain a pastor of God’s flock. You fail in this part of your life, you will be disqualified for the rest of your life from the ministry of pastoring God’s people. Jesus says, you heard it say “do not commit adultery, but I tell you that whoever looks at a woman so as to have sexual passion for her has already committed adultery with her in his heart.” Jesus raises the bar here. He does so because he cares about inward standards of our hearts. If you look at a woman lustfully you commit adultery with her. Jesus wants us to understand where the problem is and the problem is the desires of our hearts. Every action that is committed begins with the desire in the heart. So, it is important that we safe guard our hearts as we are looking after God’s people.