Moyo olekana ndi mulungu ndi mavuto okhaokha/Life apart from God equals suffering

Gawani

Genesis 19:30-38 ikumaliza ndi mathero a Sodom ndi Gomora. Bukhu lopatulika molungama limanena za mbiri ya anthu (kuphatikizirapo zoofoka zawo ndi momwe zimawonjezera ku mavuto awo). Mu ndime yamalembayi, tikupezamo phunziro lofunika kwambiri; moyo olekana ndi mulungu ndi mavuto okhaokha. Anthu okhala ku Sodom amakhala moyo olekana ndi mulungu ndipo anachita zonyansa zambiri. Mapeto ake mulungu analengeza chiweruzo pa onse kumeneko. Koma zomwe zinachitikira Loti zikuonetsera momwe sitepe imodzi yolekana ndi mulungu ingabweretsere mavuto. Tikuona moyo wa Loti ukumalizidwa ndi chisoni. Ana ake aakazi agona naye malo amodzi pofuna kukonza vuto lomwe amaganizira kuti mulungu analinalo. Izi ndi zotsatira zakusachita zomwe mulungu anawalamulira kuti achite. Chenjezo kwa ife lero, mwina tikuyenda ndi ambuye koma pali zinthu zina zomwe tikhumbira molekana ndi mulungu. Tidziwe kunena kuti mathero ake ndi mazunzo chifukwa moyo olekana ndi mulungu umabweretsa mavuto azaoneni. Mapeto ake ngati timalingirira kuchita motero, tileke. Moyo olekana ndi mulungu umabweretsa mavuto okhaokha.

Genesis 19:30-38 is ending the story of Sodom and Gomora. The Bible has always honestly told us about human history (it includes their short falls and how those contributed to their problems and suffering). In this passage, we find a very valuable lesson; life apart from God only equals suffering. The people of Sodom lived their lives apart from God and did all kinds of bad things and so God declared judgement upon these two cities. But what happens to Lot after this reveals to us just how a small step away from God can lead us far away from him and bring problems. We see the life of Lot ending in a pitiful way. His daughters sleep with him in trying to fix what they thought was a problem to God. This is the result of not doing what God told them to do. A warning to each of us, maybe we are walking with the lord today but they are things that we desire apart from God. We should know that one step away from God will equal sorrows for us. And as a result, without God we plan foolish things for ourselves and without God our lives are sad and broken. If you are trying to live your life apart from God, you better stop it today because it is down the drain from there and you will never find peace. This is like that because life apart from God equals suffering.