3 | Yesu ndi Mpulumutsi wanu

Gawani

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on email

Mulungu adatumiza mwana wake Yesu amene ali Mulungu ndithu komanso Munthu ndithu.

Yesu sadachimwe ingakhalale tchimo lalingóno.

1 Petro 2:22, “Iye sanachite tchimo kapena kunena bodza.”

Yesu adafela machimo athu.

Aroma 5:8, “Koma Mulungu anaonetsa chikondi chake kwa ife chifukwa pamene tinali ochimwabe, Khristu anatifera.”

Mulungu adaukitsa Yesu kwa akufa.

Aroma 6:9, “Pakuti tikudziwa kuti popeza Khristu anaukitsidwa kwa akufa, Iye sangafenso. Imfa ilibenso mphamvu pa Iye.”