Uthenga Wabwino ndi Mphamvu ya Mulungu

Gawani


Aroma 1:16–17. Uthenga Wabwino ndi mphamvu ya Mulungu yopulumutsa chifukwa mu Uthenga Wabwino mphatso ya Mulungu ya chilungamo ya onetsedwa.

Romans 1:16–17. The gospel is the power of God for salvation because in the gospel God’s gift of righteousness is revealed.