Mphamvu za Mulungu Zosunga Oyera Mtima

Gawani


Chifukwa cha mphamvu za Mulungu ndi chifuniro chake, anthu woyera mtima apirira mu chikulupirira chawo mpaka kumapeto kwa moyo.