Kutsindikizidwa ndi Mzimu Woyera

Gawani

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on email


Mulungu watitsindikiza ndi Mzimu Woyera kutitsimizira kuti chipulumutso chathu ndi chamuyaya. Komanso kuti madalitso onse achipulumutso athu tizalandi kutsogolo.