Imfa, Chiwukitso komanso Mapemphero a Yesu Khristu Tsopanolingo

Gawani

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on email


Oyera mtima apirira muchikhulupiriro chawo chifukwa imfa ya Yesu yachotsa chostutsa china chilichonse komanso mlandu uliwonse otsutsana ndi sosakhidwa a Mulungu. Chiukitso cha Yesu ndi chitsimikizo cha chikhulupiriro chathu komanso mpemphero ake opemperera oyera mtima amatsimikizira kuti chikhulupiriro cho sichifowoka.