Chikondi cha Mulungu Chitsimikiza Kupirira kwa Oyera Mtima m’Chikhulupiriro

Gawani

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on email


Kupirira kwa anthu wokhulupirira kwa khazikika mu chikondi chosatha cha Mulungu, yemwe anatipatiratu chisomo chake mwa Yesu Khristu kutiwombola ife ku machimo athu.