Kodi ndi chifukwa chiyani ukuyenera kudziwa kuti ndiwe wochimwa usanapulumutsidwe?

Gawani


Funsa Mafunso: Kodi ndi chifukwa chiyani ukuyenera kudziwa kuti ndiwe wochimwa usanapulumutsidwe?

Ask a Question: Why must you know you are a sinner before you can be saved?