Kodi ndi chifukwa chiyani ukuyenera kudziwa kuti ndiwe wochimwa usanapulumutsidwe?

Gawani

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on email


Funsa Mafunso: Kodi ndi chifukwa chiyani ukuyenera kudziwa kuti ndiwe wochimwa usanapulumutsidwe?

Ask a Question: Why must you know you are a sinner before you can be saved?