7 | Kuchita Umboni wa Yesu

Gawani

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on email


Mulungu akuyitana mKhristu wina aliyense kukhala mboni ya Yesu. Kuchitira umboni wokhudzana ndi Yesu ndi kosavunga monga kuyakhula nkhani yako ndi nkhani ya Mulungu.

God calls every Christian to be a witness about Jesus. Witnessing about Jesus is as easy as telling your story and telling God’s story.