5 | Sonkhani Pamodzi kuti Mupembeze

Gawani

Timasokhana pamodzi kuti tipembeze ndi cholinga choti tithandizone wina ndi nzake kukula musinkhu mwa Khristu. Tikuyenera kukhala ndi chikhalidwe chopembera ndi mpingo umodzi nthawi zonse.

We gather to worship to help one another grow to maturity in Christ. We must make worship with our church a habit.