4 | Werenga Baibulo

Gawani

Kudzera mukuwerenga Baibulo, timamva Mulungu akuyakhula nafe. Khalani ndi dogosolo lakawerenge ka Baibulo komanso yambani kuwerenga.

By reading the Bible, we hear God speak to us. Have a plan for reading the Bible, and get started.