3 | Yambani Kupemphera

Gawani


Kudzera mupemphero, timamva umwana wathu mubanja la Mulungu. Yesu anatiphuzitsa momwe tikuyenerera kupemphera munjira yomwe ikuyenerera ku pereka ulemerero kwa Mulungu.

Through prayer, we experience our adoption into God’s family. Jesus taught us how to pray in a way that glorifies God.