3 | Dzalani m’Munda

Gawani


Kudzala kachisi wa tsopano kuchokera mubaibulo, tikuyenera kudzala munda ndi mbewu ya uthenga wa wabwino. Izi zimafunika kuti tifalitse uthenga wa bwino momveka bwino komanso kwa anthu ambiri. Pamene tifalitsa uthenga wa mulungu, Yesu akutiuza kuti tiyembekeze mayankho anayi (Marko 4:11-20).

To biblically plant a new church, we must sow the field with the seed of the gospel. This requires us to proclaim the gospel clearly and widely. When we proclaim the gospel, Jesus tells us to expect four different responses (Mark 4:11–20).