10 | Vulani Chikhalidwe cha Uchimo

Gawani

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on email


Ana a Mulungu si a ngwiro. Amatha nthawi zina kuchimwa koma ana a Mulungu amavomereza matchimo awo ndipo amafunafuna kupha machimo awo kuchokera ku mizu po khonzanso malingaliro awo ndikuvala munthu watsopano.

Children of God are not perfect. They do sometimes sin. But Children of God confess their sins and seek to kill their sin at the root by renewing their minds and putting on the new self.