1 | Timagwira ntchito chifukwa Mulungu akugwira ntchito

Gawani


Mulungu wakulenga iwe kukhala watsopano. Tsono timamvera Mulungu chifukwa timamukonda Mulunguyo, ndipo timamumvera, Mulungu amagwira ntchito mwaife.

2 Corinthians 5:17; Romans 6:1–4; Philippians 2:12–13. God has made you new. So we obey God because we love God, and as we obey, God works in us.