1 | Timagwira ntchito chifukwa Mulungu akugwira ntchito

Gawani

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on email


Mulungu wakulenga iwe kukhala watsopano. Tsono timamvera Mulungu chifukwa timamukonda Mulunguyo, ndipo timamumvera, Mulungu amagwira ntchito mwaife.

2 Corinthians 5:17; Romans 6:1–4; Philippians 2:12–13. God has made you new. So we obey God because we love God, and as we obey, God works in us.