1 | Minda Inayi

Gawani


Cholinga chathu ndikupanga ophunzira ndipo timapanga ophunzira polalikira uthenga wabwino ndi kudzala mipingo. Kuti tidzale mpingo timayenera kukonza munda, kudzala mmunda, kusamalira munda kenaka kukolola mmunda.

Our goal is to make disciples, and we make disciples by sharing the gospel and planting churches. To plant churches, we must prepare the field, sow the field, tend the field, and then harvest the field.